Типове физически интерфейси и скорости

Спецификация на интерфейсите за свързване на крайни устройства към мрежата на АЙТОСНЕТ ЕООД Последна редакция – 24.11.2019г.


Въведение


Tози документ удовлетворява Директива 99/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 99/5/EC (R&TTE Directive) и изискванията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за публикуването на публичния интерфейс на мрежата на АЙТОСНЕТ ЕООД.


1.1 Обхват
Съгласно S.I. 240/2001(1) и EG 201 730-1 за Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE), операторите на обществени електронни съобщителни мрежи и услуги се задължават да публикуват точни и достатъчни техническите изисквания за интерфейсите за свързване на устройствата към техните мрежи, преди да направят обществено достъпни предлаганите от тях услуги. За да се изпълни това задължение, този документ съдържа необходимата информация относно спецификациите на мрежовите интерфейси и наличните услуги в мрежата на АЙТОСНЕТ ЕООД.

1.2 Позоваване
(1) Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council of 9th March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity;
(2) IEEE 802.3: Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks;
(3) ISO 8877: Telecommunications and information exchange between systems - Interface connector and contact assignments for ISDN Basic Access Interface located at reference points S and T;
(4) CENELEC Report/ETSI Guide:R0BT-002/EG 201 212 - Electrical Safety: Classification of interfaces for equipment to be connected to Telecommunications Networks;
(5) ETSI ES 201 488: Access and Terminals (AT); Data Over Cable Systems;
(6) ETSI ES 202 488: Access and Terminals (AT); Second Generation Transmission systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems;
(7) EN 300 429 - Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for cable systems;
(8) ETSI ES 200 800 - Digital Video Broadcasting (DVB); DVB interaction channel for Cable TV distribution systems (CATV);
(9) IEC 60169-24: Radio-frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75 # cable distribution systems (Type F);
(10) IEC 60169-2: Coaxial unmatched connector;
(11) EN 50083-7: Системи кабелни разпределителни за радио и телевизионни сигнали. Част 7: Изисквания към системата;
(12) EN 300 339: Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Обща електромагнитна съвместимост (EMC) за радиокомуникационни съоръжения;
(13) EN 60065: Звукова, видео- и подобна електронна апаратура. Изисквания за безопастност.

1.3 Използвани съкращения
UTP - Unshielded twisted pair
QAM - Quadrature amplitude modulation
QPSK - Quadrature Phase Shift Keying
FEC - Forward error correction
DVB-C - Digital Video Broadcasting – Cable
MPEG - Moving Picture Experts Group
RF - Radio Frequency (Радио честота) PAL - Phase Alternation Line (Сиситема за цветна телевизия)
AM-VSB - Amplitude Modulation and Vestigial Side Band (Амплитудна модулация с частично подтискане на страничната лента)
Описание
2.1 Ethernet интерфейс за достъп до IP базирани услуги
Ethernet интерфейсът покрива група мрежови приложения, която се основава на стандартизирания мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 и публикуван от Institute of Еlectronic and Engineers.
В качеството си на NTP (Network Termination Point), този интерфейс се използва за свързване на клиентското устройство, чрез което крайният потребител получава достъп до всички IP базирани услуги предоставяни в мрежата на ЕТ "Георг-Георги Георгиев".
Интерфейсът за връзка се осъществява посредством конектор RJ45, в съответствие със стандартите на TIA/EIA-568-B.

Интерфейс RJ45 SC
Физически интерфейс RJ45
TIA/EIA-568-B SC-PC
IEC 61754-4
Протокол за физическа свързаност Ethernet IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
IEEE 802.1q Ethernet IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3z
IEEE 802.1q
Протокол за логическа свързаност IPv4 (RFC 791)
IPv6 (RFC 2460) IPv4 (RFC 791)
IPv6 (RFC 2460)
Електромагнитна съвместимост БДС EN 55022 БДС EN 55022
Електромагнитна шумоустойчивост БДС EN 50082-1 БДС EN 50082-1
Безопасност БДС EN 60950 БДС EN 60950Нормалните работни напрежения при използването на Ethernet интерфейса са дефинирани в IEEE 802.3. Интерфейсът се класифицира като “unexposed” в съответствие с дефинициите представени в “CENELEC Report/ETSI Guide ROBT-002/EG 201 212” R0BT-002/EG 201 212”.
Безопастност
Всички крайни устройства, включени към мрежата на АЙТОСНЕТ ЕООД трябва да са в изправно техническо състояние и да отговарят на изискванията за безопастност съгласно европейския стандарт EN 60065.

Електромагнитна съвместимост
Всички крайни устройства, включени към мрежата на АЙТОСНЕТ ЕООД трябва да отговарят на изискванията за електромагнитна съвместимост съгласно европейския стандарт EN 300 339.
АЙТОСНЕТ ЕООД си запазва правото при докладване на зловредна дейност от IP адресното пространство на АЙТОСНЕТ, да блокира временно достъпа на хостове до определени интернет ресурси – домейни, портове и мрежи, до изясняване или до отпадане причините за доклада.


3. Интернет услугите се предоставят при следните условия и параметри:

3.1. Рекламираната скорост е равна на максималната скорост. Рекламираната скорост е скоростта, която АЙТОСНЕТ използва в търговските си комуникации, включително реклама и маркетинг, във връзка с промотирането на офертите на услуги за достъп до интернет.
3.2. Максималната скорост е скоростта, която Потребителят може да очаква да получи най-малко веднъж за 24ч.
3.3. Минимална скорост в размер на 20% от максималната скорост, за съответния абонаментен план, но не по-ниска от 10 Mbps. Минимална скорост е най-ниската скорост, която АЙТОСНЕТ може да достави на Потребителя. АЙТОСНЕТ не предоставя скорост, по-ниска от минималната, освен в случаите на прекъсване на услугата в предвидените в Общите условия случаи.
3.4. Обичайно налична скорост е 80% от рекламираната скорост и е скоростта, която Потребителя следва да очаква да получава през по-голямата част от времето при достъпа си до услугата. Обичайно наличната скорост е постижима (получавана от Потребителя) в 80% от времето в рамките на 24ч.
3.5. Няма разлика в скоростите за национален и международен трафик.
3.6. Съотношението на download и upload е 1:1.
3.7. Услугата се предоставя с 1 брой динамичен IP адрес.
3.8. Скоростите се постигат посредством линията за достъп и директно включено към нея едно устройство.
3.8.1. За използване на услугата „Достъп до интернет“ по безжичен път на повече от едно устройство е необходимо ползването на крайно електронно съобщително устройство – рутер. За тази цел Потребителят може да ползва крайно електронно съобщително устройство, предоставено от АЙТОСНЕТ или от трети лица, в т.ч. собствено устройство, при условията на и което отговаря на изискванията на Общите условия.
3.9. Наличието на безжична връзка (чрез рутер), както и броят на устройствата едновременно ползващи достъп до интернет, оказват влияние върху скоростта. Когато се използва безжична връзка и този достъп се ползва, например, едновременно от три крайни устройства (напр. чрез компютър, лаптоп, смартфон, таблет или др.), всяко от тях ще получава приблизително 1/3 от договорената скорост. Ако устройства имат достъп до безжичната мрежа, дори в момента да не се ползват активно, те споделят скоростта с всички останали устройства. АЙТОСНЕТ информира още, че скоростта, която различните рутери могат да предават е различна и поради тази причина може да не е възможно достигането на описаните в пакета, съответно в договора, скорости. Например, при сключен договор за 100 Mbps, при който се използва безжична връзка и този достъп се ползва едновременно от трима потребители (чрез компютър, лаптоп, смартфон, таблет или др.), всеки от тях ще получава приблизително по 30 Mbps скорост. Ако устройствата имат достъп до безжичната мрежа, дори в момента да не се ползват активно, те споделят скоростта с всички останали устройства. За да се избегне нежелателно включване към безжична мрежа е добре достъпът до нея да бъде защитен с парола.
3.10. Останалите параметри за качество на услугата са посочени в Общите условия.
3.11. Услугата „Достъп до интернет“ се предоставя без ограничение в обема на трафика и в зависимост от конкретно ползваната услуга и адреса за инсталация чрез оптична мрежа (FTTH)
3.12. Ако има други условия, същите се посочват в индивидуалните договори.


4. Прилаганите мерки за управление на трафика биха могли да се отразят върху качеството на услугите за достъп до интернет, неприкосновеността на личния живот на крайните потребители и защитата на техните лични данни;
всяко ограничаване на обема, скоростта или друг параметър за качество на услугата може да се отрази върху услугите за достъп до интернет, и по-специално върху ползването на съдържание, приложения и услуги;
всички услуги, посочени в член 3, параграф 5 на Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25.11.2015г., за които се абонира крайният потребител, могат да се отразят върху услугите за достъп до интернет, предоставени на посочения краен потребител